Công bố thông tin

02/06/2017

Công văn về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - tỷ lệ 80%. Công văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu


Công văn về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - tỷ lệ 80%, Công văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu